Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen

1. Begripsbepalingen

“Call Back Time” Onder “Call Back Time” wordt verstaan, de tijd tussen de melding van de storing en de eerste reactie daarop van PETAS TECHNOLOGY B.V.

“On-site response Time” Onder “on-site Response Time” wordt verstaan de tijd tussen de melding van de storing een de aanwezigheid van een medewerker van PETAS TECHNOLOGY B.V. bij Contractant

“Principal Period of Maintenance” Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Authenticatie: Onderdeel van een beveiligingsarchitectuur. Dit houdt in; de mogelijkheid om met behulp van sleutels of wachtwoorden Contractanten / Eindgebruikers te kunnen onderscheiden;

Beschikbaarstelling: het moment dat PETAS TECHNOLOGY B.V. een Dienst heeft geactiveerd en de Contractant hiervan een elektronische mededeling heeft ontvangen.

Eindgebruiker: degene die met/namens Contractant gebruik maakt van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen van PETAS TECHNOLOGY B.V.

Dienst(en): de telecommunicatieverbinding tussen het Netwerkaansluitpunt en het IP-VPN netwerk (alsmede internet- intranet- en connectivity- en communicatieoplossingen) voor zover dat door PETAS TECHNOLOGY B.V. onder deze Overeenkomst aan Contractant in gebruik is gegeven.

Excessief verbruik: een sterk omhoog afwijkend patroon in verbruik van de Dienst(en), zulks ter beoordeling door PETAS TECHNOLOGY B.V..

Netwerkaansluitpunt (ook IS/RA): een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk van KPN dat dient voor het aansluiten van Randapparaten.

Randapparatuur: de door PETAS TECHNOLOGY B.V. toegestane apparatuur , waaronder begrepen het PSTN, ISDN, xDSL modem/router en/of xDSL splitter, die noodzakelijk moet worden aangesloten op een Netwerkaansluitpunt om de Contractant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het intranet/internet.

Telecommunicatienetwerk: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die overdrachten, voor zover van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten.

Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt tevens elektronische communicatie verstaan.

2. Aanbieding en overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij PETAS TECHNOLOGY B.V. goederen en/of Diensten van welke aard ook aan Contractant aanbiedt of levert. De artikelen die expliciet handelen over Diensten zijn – voor zover dat mogelijk en voor PETAS TECHNOLOGY B.V. dienstig is – ook van toepassing op andere overeenkomsten dan die betrekking hebben op Diensten.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

3. Alle aanbiedingen van PETAS TECHNOLOGY B.V. zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding een geldigheidstermijn genoemd, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. PETAS TECHNOLOGY B.V. behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden indien de kredietwaardigheid van Contractant daar voor PETAS TECHNOLOGY B.V. aanleiding toe geeft. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de Contractant en PETAS TECHNOLOGY B.V. of door schriftelijke acceptatie door PETAS TECHNOLOGY B.V. van een schriftelijke bestelling van Contractant. Elke wijziging, aanvulling of verlenging van een overeenkomst dient
schriftelijk te worden overeengekomen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst kan aan de zijde van PETAS TECHNOLOGY B.V. slechts geschieden door personen die daartoe expliciet bevoegd zijn.

5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PETAS TECHNOLOGY B.V. en Contractant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

7. PETAS TECHNOLOGY B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal de voorgenomen wijziging/aanvulling ten minste drie (3) maanden voordat de wijziging ingaat aan Contractant mededelen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PETAS TECHNOLOGY B.V. en overeenkomsten tussen PETAS TECHNOLOGY B.V. en Contractant vanaf de ingangsdatum van de wijziging.

3. Leveringen

De door PETAS TECHNOLOGY B.V. aangegeven leveringstijden zijn vrijblijvend. Onder leveringstijden wordt mede verstaan de termijn waarop werkzaamheden door PETAS TECHNOLOGY B.V. zullen worden uitgevoerd of opgeleverd. Overschrijding van de leveringstijd geeft geen recht op ontbinding en kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een leveringstermijn schriftelijk expliciet als fataal tussen PETAS TECHNOLOGY B.V. en Contractant is overeengekomen.

4. Vergoeding voor Diensten

1. Contractant is aan PETAS TECHNOLOGY B.V. vergoedingen verschuldigd voor de levering van Diensten volgens de door PETAS TECHNOLOGY B.V. aangegeven tarieven.

2. De in artikel 4.1 bedoelde vergoedingen worden voor elk van de Diensten afzonderlijk vastgesteld en kunnen behelzen:
– een eenmalig bedrag voor het tot stand brengen van de Dienst, en, voor zover van toepassing voor de benodigde voorzieningen;
– een eenmalig bedrag voor verhuizing, wijziging of verplaatsing van de Dienst;
– een maandelijks verschuldigd bedrag en/of maandelijks verschuldigde bedragen voor het in stand houden en het beschikbaar stellen van de Dienst en het verlenen van een of meer Diensten;
– kosten voor de met gebruikmaking van de Dienst tot stand gebrachte verbindingen, onder andere met andere netwerken en voor de verbindingen die voor rekening van Contractant zijn geaccepteerd.

3. De vergoeding die Contractant maandelijks is verschuldigd, wordt in een door PETAS TECHNOLOGY B.V. opgestelde nota vermeld. De vergoeding zal worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4. PETAS TECHNOLOGY B.V. is gerechtigd de tarieven die voor de Diensten gelden, jaarlijks te verhogen, op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.4 kan PETAS TECHNOLOGY B.V. de tarieven die voor de Diensten gelden, verhogen. Indien PETAS TECHNOLOGY B.V. de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhoogt anders dan op grond van de in artikel 4.4 bedoelde index, heeft Contractant het recht de Overeenkomst tegen de datum waarop de wijziging ingaat, op te zeggen.

6. De door PETAS TECHNOLOGY B.V. geregistreerde gegevens met betrekking tot de (verschuldigde) vergoedingen, administratie, indienststelling van de Dienst, tot stand gebrachte verbindingen en leveringen van Diensten zijn beslissend, behoudens tegenbewijs.

7. Contractant is de vergoeding verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst voor gebruik ter beschikking is gesteld, dan wel vanaf het moment dat door Contractant daadwerkelijk van de Dienst gebruik wordt gemaakt, zulks per Dienst bepaald. Indien indienststelling van de Dienst wordt verhinderd door een aan Contractant toe te rekenen omstandigheid, is Contractant de vergoeding verschuldigd vanaf de dag waarop de Dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld indien de aan Contractant toe te rekenen omstandigheid niet had plaatsgevonden, zulks onder voorwaarde dat PETAS TECHNOLOGY B.V. binnen een maand nadat de Dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld, de Contractant terzake van deze vergoeding schriftelijk aanspreekt.

8. PETAS TECHNOLOGY B.V. is gerechtigd om bij Excessief verbruik versneld extra facturen voor het verbruik te versturen.

5. Betaling

1. Betaling van de facturen dient uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum te geschieden. De contractant is van rechtswege in verzuim als de betaling niet binnen deze termijn door PETAS TECHNOLOGY B.V. zal zijn ontvangen.

2. Vanaf de datum van verzuim kan PETAS TECHNOLOGY B.V. Contractant een extra vergoeding in rekening brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente over de verschuldigde bedragen en de kosten die PETAS TECHNOLOGY B.V. maakt ten behoeve van het incasseren van die bedragen, met een minimum van € 150,-. PETAS TECHNOLOGY B.V. is gerechtigd de levering van Diensten ingeval van verzuim zonder vooraankondiging direct te staken.

3. Indien het door PETAS TECHNOLOGY B.V. vastgestelde maximale bedrag waarvoor Contractant in een bepaalde periode van Diensten gebruik kan maken, is bereikt, is PETAS TECHNOLOGY B.V. bevoegd reeds voordat de gebruikelijke termijn om een nota te versturen is verstreken aan Contractant een tussentijdse nota toe te zenden, zodat de betaling daarvan wordt vervroegd.

4. Voorzover verschuldigde vergoedingen over een volle kalendermaand verschuldigd zijn conform artikel 4, lid 2 derde streepje, wordt voor elke dag dat Contractant van de betrokken Diensten gebruikmaakt 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V., vrijwaring

1. PETAS TECHNOLOGY B.V. aanvaardt enkel een verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt.

2. Onverlet het bepaalde in artikel 6.3 is de totale aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uit hoofde van de ontbinding van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de netto factuurwaarde van de geleverde dienst of apparatuur die het onderwerp zijn van de vordering of daarmee rechtstreeks verband houden. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 1 jaar of langer met periodiek vervallende vergoedingen, dan wordt de verplichting tot vergoeding van de schade beperkt tot het totaal van de netto vergoedingen bedongen voor het jaar waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €10.000 (tienduizend euro).Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten die contractant zou moeten maken om de prestatie van PETAS TECHNOLOGY B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Contractant de overeenkomst heeft ontbonden.
-. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

3. De totale aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 50.00.- (vijftigduizend euro) per gebeurtenis en bij schade wegens materiële beschadiging van zaken een maximumbedrag van € 10.000,- (tienduizend euro). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4. Aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van geld of waardepapieren, door gebruik of het niet kunnen gebruiken door contractant of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen en de aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V. voor andere directe schade dan opgesomd in artikel 5.2 (zoals het verloren gaan van gegevens of bestanden) is uitgesloten.

5. Buiten de in 5.2 en 5.3 genoemde gevallen rust op PETAS TECHNOLOGY B.V. geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6. De aansprakelijkheid van PETAS TECHNOLOGY B.V. voor schade door Contractant geleden wegens toerekenbare tekortkoming van PETAS TECHNOLOGY B.V. in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant PETAS TECHNOLOGY B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en PETAS TECHNOLOGY B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PETAS TECHNOLOGY B.V. in staat is adequaat te reageren.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het moment waarop hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 4 weken, schriftelijk bij PETAS TECHNOLOGY B.V. meldt.

8. Contractant vrijwaart PETAS TECHNOLOGY B.V. voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik of niet kunnen gebruiken van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een dienst, product of systeem, dat door Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door PETAS TECHNOLOGY B.V. geleverde dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade veroorzaakt is door die dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen en ook zou zijn
ontstaan indien Contractant de dienst(en), apparatuur, programmatuur, of andere materialen zonder enig toevoeging of wijziging of bewerking zou hebben geleverd aan die derden.

9. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van PETAS TECHNOLOGY B.V. en ieder ander die door haar in het kader van de levering van Diensten wordt ingeschakeld, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie PETAS TECHNOLOGY B.V. geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

7. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet of niet-tijdig leveren door toeleveranciers van PETAS TECHNOLOGY B.V.. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.
Bedragen die PETAS TECHNOLOGY B.V. voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

8. Software

1. Het installeren van (nieuwe) software kan mogelijk van invloed zijn op de Service Level Garanties van Contractant. Om eventuele problemen te voorkomen informeert Contractant, PETAS TECHNOLOGY B.V. ruim voorafgaand over installaties van nieuwe software. Voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden is Contractant automatisch en zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, in verzuim.

2. Webapplicaties zijn standaard de verantwoordelijkheid van de Contractant. Indien gewenst, kan PETAS TECHNOLOGY B.V. de verantwoording over de Webapplicaties nemen onder de voorwaarde dat de leverancier van de Webapplicatie(s) en de Contractant instemmen met het maken van afspraken en het vastleggen van procedures tussen de leverancier van de Webapplicatie(s) en PETAS TECHNOLOGY B.V..

9. Gebruik van de dienst(en)

1. De technische eigenschappen van aan Contractant in gebruik gegeven Diensten zijn omschreven in het aanvraagformulier behorend bij deze Overeenkomst. PETAS TECHNOLOGY B.V. garandeert niet dat na het tot stand komen van de overeenkomst de betreffende Dienst geschikt is voor het leveren van de Dienst aan de Eindgebruiker. Ook garandeert PETAS TECHNOLOGY B.V. niet dat de Dienst te allen tijde vrij van storingen zal zijn.

2. Contractant (en de Eindgebruikers) draagt er voor zorg dat geen oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) zal worden gemaakt. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van PETAS TECHNOLOGY B.V. zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.

3. Contractant zal aan haar ter beschikking gestelde Diensten uitsluitend gebruiken voor het aanbieden van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen waarbij de Dienst mogelijk slechts conform de Dienstbeschrijving functioneert indien de daarin genoemde Randapparatuur wordt gebruikt.

4. Contractant staat er voor in dat:
– haar in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur niet geheel of gedeeltelijk worden veranderd. Indien wijzigingen worden aangebracht aan bij Contractant in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur zonder toestemming van PETAS TECHNOLOGY B.V., zal alle aanspraak op garantie en/of service in het geheel vervallen.
– geen werkzaamheden worden verricht door, namens of met medeweten van Contractant aan hem in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur.

10. Buiten gebruik stellen van de dienst(en)

1. Indien, als gevolg van het gebruik van de Dienst(en) door Contractant, het verkeer op het vaste netwerk van PETAS TECHNOLOGY B.V. hinder ondervindt is Contractant verplicht om binnen 2 uur na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van PETAS TECHNOLOGY B.V. daartoe, zijn gebruik van de Dienst in overeenstemming te brengen met de door PETAS TECHNOLOGY B.V. bij die kennisgeving verstrekte aanwijzingen. Indien dit naar het oordeel van PETAS TECHNOLOGY B.V. noodzakelijk is kan PETAS TECHNOLOGY B.V. de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

2. Onverminderd de bevoegdheid tot opschorting op grond van het Burgerlijk Wetboek is PETAS TECHNOLOGY B.V. gerechtigd aan Contractant in gebruik gegeven Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en het verrichten van de Dienst op te schorten, indien Contractant wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen, ook na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd, niet nakomt. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde
opschorting nodig maken is geen voorafgaande schriftelijke sommatie nodig. Van dit laatste is in elk geval sprake bij een excessief gebruik.

3. PETAS TECHNOLOGY B.V. is tevens gerechtigd de Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen bij een excessief gebruik van de Dienst.

4. Contractant blijft gedurende de periode van opschorting gehouden om alle harerzijds verschuldigde bedragen te voldoen. De opschorting wordt onverwijld beëindigd vanaf het moment dat Contractant zijn verplichtingen alsnog nakomt.

11. Duur en beëindiging van de overeenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van een jaar.
2. PETAS TECHNOLOGY B.V. kan de Overeenkomst met Contractant tegen of na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 6 kalender maanden opzeggen. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal een dergelijke opzegging schriftelijk en met valide argumenten doen. Contractant kan de Overeenkomst met PETAS TECHNOLOGY B.V. tegen of na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden opzeggen.

3. Eventueel geïnstalleerde software zal bij beëindiging worden verwijderd/ gedeïnstalleerd. Eventueel kosteloos geleverde zaken zullen aan PETAS TECHNOLOGY B.V. ter beschikking worden gesteld. Eén en ander zonder recht van opschorting of verrekening zijdens Contractant.

4. Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is
ingediend.

5. Indien een wijziging als bedoeld in artikel 4.5 van dusdanige substantiële aard is dat het een opzegging objectief gezien rechtvaardigt, is Contractant gerechtigd om tijdens de minimumduur als bedoeld in artikel 11.1 het gebruik van de Dienst op te zeggen. Het gebruik van de Dienst eindigt alsdan na verloop van de minimumduur. De gewijzigde tarieven zijn alsdan tijdens de minimumduur niet van toepassing op het gebruik van deze Dienst. Van deze bevoegdheid kan Contractant gebruik maken tot het moment waarop de gewijzigde
tarieven in werking treden.

12. Authenticatie

1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Dienst(en) is mogelijk Authenticatie benodigd, middels een individuele loginnaam en een individueel wachtwoord.

2. De Contractant draagt er zorg voor dat de loginnaam en het wachtwoord op een zodanige wijze aan de Eindgebruiker ter beschikking worden gesteld dat diefstal en/of misbruik wordt voorkomen. De Contractant zal wachtwoorden niet via derden of via onveilige elektronische berichten doorgeven.

3. De Contractant draagt zorg voor de administratie van de loginnaam en het wachtwoord. Wanneer Contractant wetenschap verkrijgt van een (dreigende) openbaring van een wachtwoord aan een niet bevoegde verkrijger is Contractant verantwoordelijk voor het herstel van het geëiste beveiligingsniveau en, alle claims en/of kosten die uit deze openbaring zouden kunnen voortvloeien. De Contractant zal PETAS TECHNOLOGY B.V. onmiddellijk
van een openbaring van een loginnaam en/of wachtwoord op de hoogte stellen.

13. Risico en verzekering

1. Het risico van verlies of beschadiging van de apparatuur, programmatuur, materialen, onderdelen, documentatie en andere producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Contractant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Contractant of van een door Contractant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. Vanaf dat moment is Contractant verantwoordelijk voor schade die de apparatuur, programmatuur en dergelijke aan derden mocht berokkenen. Na die datum zal PETAS TECHNOLOGY B.V. verloren of beschadigde programmatuur vervangen tegen de kosten van de informatiedragers, verzending en installatie.

2. Contractant dient ervoor te zorgen dat, vanaf de risico-overgang als zojuist bedoeld, zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens derden en PETAS TECHNOLOGY B.V. dekt. Contractant ziet af van elk recht op regres en vrijwaart PETAS TECHNOLOGY B.V. voor regres van diens assuradeuren jegens PETAS TECHNOLOGY B.V..

3. Indien Contractant zaken of rechten onder zich heeft die eigendom zijn van PETAS TECHNOLOGY B.V. of aan PETAS TECHNOLOGY B.V. of haar toeleveranciers toekomen, zal Contractant PETAS TECHNOLOGY B.V. terstond informeren indien daarop beslag is gelegd of dreigt te worden gelegd.

4. Indien producten voor onderhoud of garantieservice naar PETAS TECHNOLOGY B.V. worden vervoerd en daarvoor tijdelijk bij PETAS TECHNOLOGY B.V. aanwezig zijn, zal PETAS TECHNOLOGY B.V. ervoor zorgen dat die producten voor die periode en tijdens het vervoer naar en van PETAS TECHNOLOGY B.V., mits PETAS TECHNOLOGY B.V. het vervoer uitvoert, verzekerd zijn tegen verlies, beschadiging en diefstal.

14. Verplichtingen van PETAS TECHNOLOGY B.V.

1. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal zich inspannen om de Dienst(en), buiten de Onderhoudstijden, beschikbaar te houden.

2. Als gevolg van de technische structuur van het Internet kan PETAS TECHNOLOGY B.V. geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van Contractant en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het Internet. Indien wordt gerefereerd aan een bepaalde bandbreedte (bijvoorbeeld 64Kb/s), dan betreft het steeds uitsluitend de bandbreedte van de Verbinding.

3. PETAS TECHNOLOGY B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de Dienst(en) teneinde een passend beveiligingsniveau te bereiken. Contractant is zich ervan bewust dat PETAS TECHNOLOGY B.V. redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien Contractant deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten dient Contractant voor eigen rekening een firewall op te zetten.

4. PETAS TECHNOLOGY B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de Dienst, de Hostnaam en/of de Toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Contractant toegang verkrijgt tot de Dienst(en), zal PETAS TECHNOLOGY B.V. Contractant over de wijzigingen tijdig informeren.

15. Verplichtingen Contractant

1. Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren en na te leven met inachtneming van de belangen van PETAS TECHNOLOGY B.V. Contractant zal de levering van Diensten op geen enkele wijze hinderen en/of vertragen.

2. Contractant is verplicht, op verzoek van PETAS TECHNOLOGY B.V., aan PETAS TECHNOLOGY B.V. gegevens te verschaffen die PETAS TECHNOLOGY B.V. nodig heeft voor het instandhouden van de goede werking van de Diensten.

3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, dient Contractant zorg te dragen voor de overige apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de Dienst, zoals een router, TCP/IP-programmatuur en randapparatuur. Alle gebruikte apparatuur dient te voldoen aan de eisen die de Telecomoperator en/of PETAS TECHNOLOGY B.V. daaraan stelt. Ook dient Contractant te beschikken over een deugdelijk infrastructuur/netwerk. PETAS TECHNOLOGY B.V. verricht hier geen voorafgaand onderzoek naar, tenzij Contractant daarom heeft verzocht. Op verzoek van Contractant zal PETAS TECHNOLOGY B.V. informatie over die eisen aan Contractant (doen) verstrekken.

16. Verplichtingen van Contractant / Eindgebruikers

1. Contractant zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat zij en haar Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van PETAS TECHNOLOGY B.V. zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.

2. Contractant draagt er voor zorg dat Eindegebruiker de Dienst(en) slechts zal gebruiken in overeenstemming met Acceptable Use Policies. Contractant / eindgebruiker zal door het gebruik van de Dienst(en) geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal Contractant / Eindgebruiker:
-. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
-. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
– zich geen toegang verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
– zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
-. geen computervirussen verspreiden, noch andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s of data van derden schade toe te brengen;
– niet zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.

3. Onverminderd haar overige rechten, behoudt PETAS TECHNOLOGY B.V. zich het recht voor haar verplichtingen jegens Contractant op te schorten, onder meer door Contractant / Eindgebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot de Dienst(en) te kunnen ontzeggen, indien Contractant / Eindgebruiker handelt in strijd met het in artikel 16.2 bepaalde en indien het handelen van Contractant dit rechtvaardigt. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Contractant vrijwaart PETAS TECHNOLOGY B.V. tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Contractant / Eindgebruiker in strijd met het in artikel 16.2 bepaalde.

4. Indien een door Contractant / Eindgebruiker door middel van de Dienst openbaar gemaakte publicatie onrechtmatig is en zulks ter kennis van PETAS TECHNOLOGY B.V. komt, kan PETAS TECHNOLOGY B.V. Contractant sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet Contractant niet aan deze sommatie, dan zal PETAS TECHNOLOGY B.V. de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal wegens zodanige verwijdering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5. Indien Contractant voornemens is te verhuizen, deelt hij Contractant zo spoedig mogelijk het nieuwe adres mede waarnaar de Dienst zal moeten worden omgezet. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal zich inspannen om de Dienst tijdig te laten omzetten naar het door Contractant opgegeven (nieuwe) adres. Eventuele kosten die voortvloeien uit het omzetten van de Dienst komen voor rekening van Contractant. Indien de Dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van Contractant blijft Contractant de ingevolge de overeenkomst te betalen
vergoedingen verschuldigd totdat de Overeenkomst is geëindigd in overeenstemming met artikel 11.

6. Het is Contractant niet toegestaan om de Dienst aan derden buiten de organisatie van Contractant ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van Contractant bevinden. Dit verbod laat de mogelijkheid onverlet dat Contractant aan derden diensten verleent die mede omvatten het ter beschikking stellen aan derden van gegevens of diskruimte op computers van Contractant die van de Dienst gebruik maken, bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van
web-hosting diensten.

17. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien is overeengekomen dat PETAS TECHNOLOGY B.V. voor Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt (in het bijzonder) het in dit artikel 13 bepaalde.

2. PETAS TECHNOLOGY B.V. zal slechts tot uitgifte van IP-adressen overgaan indien evident is dat deze ook daadwerkelijk zullen worden gebruikt.

3. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder, doch niet beperkt tot, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Network Solutions, Inc. (InterNIC), CORE en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. PETAS TECHNOLOGY B.V. vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of (een) bepaalde (klasse van) aangevraagde IP-adressen ook (wordt) worden verleend.

4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Contractant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat (een medewerker van) PETAS TECHNOLOGY B.V. wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voor het domein. PETAS TECHNOLOGY B.V. heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. Contractant vrijwaart PETAS TECHNOLOGY B.V. tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van PETAS TECHNOLOGY B.V..

18. Garantie

1. De garantietermijn gaat in op de dag van levering van nieuwe apparatuur of, indien de levering wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van Contractant, op de dag waarop de levering anders zou hebben plaatsgevonden.

2. Indien Contractant geen onderhoudsovereenkomst met PETAS TECHNOLOGY B.V. heeft afgesloten, geldt gedurende de in de overeenkomst genoemde periode, maar ten minste voor een periode van drie (3) maanden de volgende garantie:
– PETAS TECHNOLOGY B.V. garandeert dat fabrieksnieuw geleverde apparatuur vrij is van fabricage- en materiaalfouten. PETAS TECHNOLOGY B.V. garandeert uitdrukkelijk niet dat de apparatuur zonder gebreken of onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, of dat deze geschikt is voor een bepaald voorgenomen gebruik.
– De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van PETAS TECHNOLOGY B.V., tenzij in de overeenkomst is vermeld dat werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van Contractant waar de apparatuur zich bevindt. In het eerste geval dient de apparatuur- of indien mogelijk de betreffende defecte onderdelen- door en op kosten van Contractant verzonden worden.
-. Arbeidsloon en reiskosten komen voor rekening van Contractant tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
– Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de “Principal Period of Maintenance” (PPM), er geldt geen vaste “Call Back Time” of “on-site Response Time”, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
– De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van onderdelen, naar keuze van PETAS TECHNOLOGY B.V..
– PETAS TECHNOLOGY B.V. behoudt zich het recht voor gedurende de garantie periode “Engineering Changes” door te voeren.
– De onderdelen worden zo nodig vervangen door nieuwe onderdelen of onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw. De oude onderdelen worden bij de-installatie eigendom van PETAS TECHNOLOGY B.V., Contractant zal voor zover nodig, op eerste verzoek van PETAS TECHNOLOGY B.V. medewerking verlenen aan het effectueren van deze eigendomsoverdracht en staat er voor in de eigendomsoverdracht te realiseren. De vervangende onderdelen worden eigendom van Contractant indien en nadat Contractant aan al haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan.

3. Op de in lid 2 omschreven garantie kan in elk geval geen beroep worden gedaan:
1. Indien Contractant de apparatuur niet volgens haar bestemming gebruikt.
2. Indien Contractant de apparatuur of enig onderdeel daarvan verplaatst, vervangt of repareert dan wel door derden laat verplaatsen, vervangen of repareren, zonder hiervoor een schriftelijke toestemming te hebben verkregen van PETAS TECHNOLOGY B.V., of indien de apparatuur zich buiten Nederland bevindt.
3. Indien de apparatuur ondeskundig wordt geïnstalleerd door Contractant of door Contractant ingehuurde derden.
4. Indien Contractant verzuimt, terstond na het moment waarop hij de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, de noodzakelijke schadebeperkende maatregelen te nemen.
5. Indien Contractant gebruik maakt van hulpbenodigdheden, welke niet zijn geleverd of goedgekeurd door PETAS TECHNOLOGY B.V..
6. Indien Contractant de apparatuur binnen de garantietermijn verkoopt.
7. Indien de ruimte(n) waarde apparatuur is opgesteld of de aangevoerde elektrische energie niet, of niet langer, voldoen aan de specificaties van PETAS TECHNOLOGY B.V..
8. Met betrekking tot onderdelen, die bij normaal gebruik verslijten binnen de garantie termijn.
9. Met betrekking tot machines of onderdelen die als gevolg van van buiten komende oorzaken dermate beschadigd zijn dat reparatie niet meer mogelijk is.
10. Indien de storing wordt veroorzaakt door een niet door PETAS TECHNOLOGY B.V. geleverd of bij PETAS TECHNOLOGY B.V. in onderhoud staand of onder PETAS TECHNOLOGY B.V. garantie vallend product.
11. Indien de storing wordt veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichting, overmatige verhitting, brandschade, rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningfluctuaties, algehele stroomuitval, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme of andere van buiten komende oorzaken.

19. Terugkoop en retourzending

1. Contractant zal alle door hem ten verkoop aan te bieden PETAS TECHNOLOGY B.V.-apparatuur verkopen aan PETAS TECHNOLOGY B.V., indien PETAS TECHNOLOGY B.V. zich bereid verklaart de hoogste prijs te betalen die Contractant voor de apparatuur van derden zou kunnen ontvangen. PETAS TECHNOLOGY B.V. mag hieromtrent inlichtingen inwinnen bij deze eventuele derden.

2. PETAS TECHNOLOGY B.V. is niet verplicht retourzendingen te accepteren indien zij hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door PETAS TECHNOLOGY B.V. van de door Contractant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijven berusten bij Contractant totdat zij door PETAS TECHNOLOGY B.V. zijn gecrediteerd.

20. Reclames

1. Reclames met betrekking tot de door PETAS TECHNOLOGY B.V. uitgevoerde leveringen en/of verrichte werkzaamheden en/of de Dienst, dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat Contractant enig vermeend gebrek in de door PETAS TECHNOLOGY B.V. geleverde zaken en /of verrichte werkzaamheden en/of Dienst heeft geconstateerd schriftelijk aan PETAS TECHNOLOGY B.V. meegedeeld te worden.

2. Reclames met betrekking tot de door PETAS TECHNOLOGY B.V. verzonden facturen dienen uiterlijk voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan PETAS TECHNOLOGY B.V. kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Contractant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

3. Contractant dient PETAS TECHNOLOGY B.V. de gelegenheid te geven om eventuele gebreken te onderzoeken en te herstellen, bij gebreke waarvan iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens PETAS TECHNOLOGY B.V. is uitgesloten.

4. Eventuele reclames doen niet af aan de opeisbaarheid van de vorderingen welke PETAS TECHNOLOGY B.V. op Contractant heeft. Contractant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.

21. Eigendomsvoorbehoud

Alle door PETAS TECHNOLOGY B.V. geleverde zaken blijven eigendom van PETAS TECHNOLOGY B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met PETAS TECHNOLOGY B.V. gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval dat PETAS TECHNOLOGY B.V. de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PETAS TECHNOLOGY B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PETAS TECHNOLOGY B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

22. Slotbepaling

1. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Overeenkomst met Contractant worden beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen alle geschillen in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde rechtelijke instanties te Utrecht, tenzij partijen arbitrage of bindend advies zijn overeengekomen.

2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken.

3. PETAS TECHNOLOGY B.V. kan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere onderneming die deel uitmaakt van groep, zonder dat daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Contractant is vereist. PETAS TECHNOLOGY B.V. is daarnaast gerechtigd om de uitvoering van de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

4. Het door PETAS TECHNOLOGY B.V. niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of verwerking van dat rechtsmiddel in. Iedere vordering van partijen op elkaar ter zake (de uitvoering) van een overeenkomst, vervalt indien zij niet binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak in rechte is aangespannen.